Zásady ochrany osobných údajov

Táto webová lokalita získava od používateľov určité osobné údaje.

Vlastník a správca údajov

Milan Černý
Jadrová 15
821 02 Bratislava
Slovensko

E-mail vlastníka: translations.mc@gmail.com

Typy získavaných údajov

Medzi typy osobných údajov, ktoré táto webová lokalita získava samostatne alebo prostredníctvom tretích strán, patria: meno, priezvisko, e-mailová adresa a údaje o používaní. Kompletné informácie o jednotlivých typoch získavaných osobných údajov sú uvedené v samostatných častiach týchto zásad ochrany osobných údajov. Osobné údaje môže dobrovoľne poskytnúť používateľ, alebo v prípade údajov o používaní sa získavajú automaticky pri používaní tejto webovej lokality. Ak nie je uvedené inak, všetky údaje požadované touto webovou lokalitou sú povinné a ich neposkytnutie môže webovej lokalite zabrániť v poskytovaní svojich služieb. V prípade, že na webovej lokalite je výslovne uvedené, že niektoré údaje nie sú povinné, používatelia nemusia poskytnúť tieto údaje bez následkov na dostupnosť alebo funkčnosť služby.

Používanie súborov cookie alebo iných nástrojov na sledovanie touto webovou lokalitou alebo službami tretích strán používanými touto webovou lokalitou slúži okrem iných účelov opísaných v tomto dokumente na poskytovanie služby požadovanej používateľom. Používatelia sú zodpovední za akékoľvek osobné údaje tretích strán získané, zverejnené alebo zdieľané prostredníctvom tejto webovej lokality a potvrdzujú, že majú súhlas danej tretej strany na poskytnutie údajov vlastníkovi.

Režim a miesto spracovania údajov

Spôsoby spracovania

Vlastník prijíma vhodné bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu, zverejneniu, úprave alebo neoprávnenému zničeniu údajov. Údaje môžu byť v niektorých prípadoch okrem vlastníka prístupné aj určitým externým subjektom (ako napríklad poskytovatelia technických služieb, pošta, poskytovatelia hostingu, IT spoločnosti, komunikačné agentúry), ktoré v prípade potreby vlastník využíva ako spracovateľov údajov. Tieto subjekty sú uvedené v tomto dokumente.

Právny základ spracovania

Vlastník môže spracovávať osobné údaje týkajúce sa používateľov, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:

Miesto spracovania

Údaje sú spracované v kanceláriách vlastníka a na iných miestach, kde sa nachádzajú strany podieľajúce sa na spracovaní. V závislosti od lokality používateľa sa môžu údaje používateľa prenášať do inej krajiny ako je krajina používateľa. Ďalšie informácie o mieste spracovania takýchto prenesených údajov nájdete v časti s informáciami o spracovaní osobných údajov. Používatelia majú tiež právo dozvedieť sa o právnom základe prenosu údajov do krajiny mimo Európskej únie alebo do akejkoľvek medzinárodnej organizácie regulovanej verejným medzinárodným právom alebo zriadenej dvoma alebo viacerými krajinami, ako napríklad OSN, a o bezpečnostných opatreniach prijatých vlastníkom na ochranu údajov. V prípade uskutočňovania akéhokoľvek takéhoto prenosu nájdete ďalšie informácie v príslušných častiach tohto dokumentu.

Doba uchovávania

Osobné údaje sa budú spracovávať a uchovávať tak dlho, ako bude potrebné na účel, na ktorý boli získané. Preto:

Vlastník môže uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu v prípade, že používateľ poskytol na takéto spracovanie súhlas a tento súhlas nebol zrušený. Vlastník môže byť okrem toho povinný uchovávať osobné údaje po dlhšiu dobu, ak je to potrebné na splnenie právnej povinnosti alebo na príkaz orgánov. Po vypršaní doby uchovávania sa osobné údaje vymažú. Z tohto dôvodu nemožno právo na prístup, právo na vymazanie, právo na opravu a právo na prenosnosť údajov uplatniť po uplynutí doby uchovávania.

Účely spracovania

Údaje týkajúce sa používateľa sa získavajú na to, aby vlastník mohol poskytovať svoje služby, ako aj na nasledujúce účely: kontaktovanie používateľa a zobrazenie obsahu z externých platforiem. Ďalšie podrobné informácie o týchto účeloch spracovania a o konkrétnych osobných údajov používaných na každý účel sú uvedené v príslušných častiach tohto dokumentu.

Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov

Osobné údaje sa získavajú na nasledujúce účely a využívanie nasledujúcich služieb:

Hostiteľské služby a infraštruktúra

Tento typ služby má za cieľ hosťovanie údajov a súborov, ktoré umožňujú fungovanie a distribúciu webovej lokality, a poskytuje pripravenú infraštruktúru na fungovanie tejto webovej lokality.

Kontaktovanie požívateľa

Vyplnením kontaktného formulára údajmi používateľ oprávňuje túto webovú lokalitu na použitie týchto informácií na odpovedanie na žiadosti o informácie, cenové ponuky alebo iné žiadosti.

Zobrazovanie obsahu z externých platforiem

Tento typ služby umožňuje zobrazovanie obsahu uloženého na externých platformách priamo na stránkach tejto webovej lokality a umožňuje jeho používanie. Tento typ služby môže získavať údaje o webovej prevádzke na stránkach, kde je služba nainštalovaná, aj keď ju používatelia nepoužívajú.

Google Fonts je služba vizualizácie písma poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá umožňuje tejto webovej lokalite začleniť obsah tohto druhu na stránky.

Práva používateľov

Používatelia môžu uplatňovať určité práva týkajúce sa ich údajov spracovaných vlastníkom. Používatelia majú hlavne nasledujúce práva:

Kedykoľvek odvolať svoj súhlas.
Používateľ má právo odvolať svoj súhlas, keď ho skôr dal na spracovanie svojich osobných údajov.
Namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov.
Používatelia majú právo namietať spracovanie svojich osobných údajov v prípade, že spracovanie sa vykonáva na právnom základe inom ako súhlas. Ďalšie informácie sú uvedené v osobitnej časti nižšie.
Mať prístup k svojim údajom.
Používatelia majú právo zistiť, či vlastník spracováva osobné údaje, získať informácie týkajúce sa niektorých aspektov spracovania a získať kópiu spracovávaných údajov.
Overiť a opraviť údaje.
Používatelia majú právo overiť správnosť svojich údajov a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu.
Obmedziť spracovanie svojich údajov.
Používatelia majú právo za určitých okolností obmedziť spracovanie svojich údajov. Vlastník nebude v takom prípade spracovávať údaje používateľa na iný účel okrem ich uchovávania.
Vymazať alebo inak odstrániť svoje osobné údaje.
Používatelia majú právo za určitých okolností vyžiadať od vlastníka vymazanie svojich údajov.
Získať svoje údaje a preniesť ich k inému správcovi.
Používatelia majú nárok získať svoje údaje v bežne používanom štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte a, ak je to technicky možné, preniesť ich bez prekážok k inému správcovi. Toto ustanovenie sa uplatňuje za predpokladu, že údaje sa spracovávajú automatickými prostriedkami a že spracovanie je založené na súhlase používateľa, na základe zmluvy, ktorej je používateľ súčasťou, alebo na základe predzmluvných povinností.
Podať sťažnosť.
Používatelia majú právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Informácie o práve namietať spracovanie

V prípade, že sa osobné údaje spracovávajú vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci zverenej vlastníkovi alebo na účely oprávnených záujmov vlastníka, môže používateľ namietať takéto spracovanie poskytnutím dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie na odôvodnenie námietky.

Avšak v prípade, že sa osobné údaje používateľov spracovávajú na účely priameho marketingu, môžu používatelia namietať takéto spracovanie kedykoľvek bez poskytnutia dôvodov. Informácie, či vlastník spracováva osobné údaje na účely priameho marketingu, sa nachádzajú v príslušných častiach tohto dokumentu.

Ako uplatniť tieto práva

Všetky žiadosti o využite používateľských práv je možné posielať vlastníkovi s využitím kontaktných údajov uvedených v tomto dokumente. Tieto žiadosti budú vybavené bezplatne a vlastník ich bude riešiť čo najskôr, a vždy do jedného mesiaca.

Ďalšie informácie o získavaní a spracovaní údajov

Súdne konanie

Vlastník môže osobné údaje používateľa použiť na právne účely na súde alebo v etapách vedúcich k možnému súdnemu konaniu vyplývajúce z nevhodného využívania tejto webovej lokality alebo súvisiacich služieb. Používateľ prehlasuje, že si je vedomý, že vlastník môže byť povinný poskytnúť osobné údaje na žiadosť verejných orgánov.

Systémové denníky a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže táto webová lokalita a služby tretích strán získavať súbory so záznamami o interakcii s touto webovou lokalitou (systémové denníky) alebo na tento účel používať iné osobné údaje (napríklad adresu IP).

Informácie, ktoré sa nenachádzajú v týchto zásadách

Používatelia môžu vlastníka kedykoľvek požiadať o ďalšie informácie týkajúce sa získavania alebo spracovania osobných údajov. Kontaktné informácie sa nachádzajú na začiatku tohto dokumentu.

Súbory cookie

Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a číslic), ktorý webový server odosiela do webového prehliadača a prehliadač ho ukladá. Vždy, keď prehliadač vyžiada stránku zo servera, sa potom identifikátor odošle späť na server.

Súbory cookie môžu byť buď „trvalé“ súbory alebo súbory „relácie“. Trvalé súbory cookie ukladá prehliadač a zostávajú platné až do ich nastaveného dátum exspirácie, ak ich používateľ neodstráni pred uplynutím platnosti. Súbory cookie relácie stratia platnosť na konci používateľskej relácie pri zatvorení webového prehliadača.

Súbory cookie zvyčajne neobsahujú informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné údaje, ktoré o vás uchovávame, je možné spojiť s informáciami, ktoré sú uložené v súboroch cookie, a ktoré sa z nich získavajú.

Aké súbory cookie využívame

Využívame iba technické súbory cookie potrebné na fungovanie webovej lokality, preto nevyžadujeme váš súhlas. Súbory cookie využívame na nasledujúce účely:

Súbor cookie na zabezpečenie funkčnosti kontaktného formulára.

Spravovanie súborov cookie

Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť súbory cookie a odstrániť ich. Môžete tak urobiť v nastaveniach prehliadača. Zablokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny dopad na použiteľnosť mnohých webových lokalít. Ak zablokujete súbory cookie, nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej lokality.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Vlastník si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov a oznámiť to na tejto stránke. Dôrazne sa odporúča často si pozerať túto stránku. Dátum poslednej úpravy je uvedený v dolnej časti tohto dokumentu.

V prípade, že zmeny ovplyvnia spracovanie vykonávané na základe súhlasu požívateľa, vlastník v prípade potreby získa od používateľa nový súhlas.

Definície

Osobné údaje (alebo údaje)
Všetky informácie, ktoré priamo, nepriamo alebo v súvislosti s inými informáciami, vrátane osobného identifikačného čísla, umožňujú identifikáciu alebo identifikovateľnosť fyzickej osoby.
Údaje o používaní
Informácie automaticky získavané prostredníctvom tejto webovej lokality (alebo služieb tretích strán využívaných na tejto webovej lokalite), ktoré môžu zahŕňať: adresy IP alebo názvy domén počítačov využívaných používateľmi, ktorí používajú túto webovú lokalitu, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas žiadosti, metóda použitá na odoslanie žiadosti na server, veľkosť súboru prijatého v odpovedi, číselný kód označujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.), krajinu pôvodu, vlastnosti prehliadača a operačného systému používaných používateľom, rôzne časové údaje o návšteve (napr. čas strávený na každej stránke na webovej lokalite) a podrobnosti o postupe prechádzania webovou lokalitou, so zvláštnym zreteľom na postupnosť navštívených stránok, a ďalšie parametre operačného systému zariadenia a/alebo prostredia IT používateľa.
Používateľ
Jednotlivec používajúci túto webovú lokalitu, ktorý sa zhoduje s dotknutou osobou, ak nie je uvedené inak.
Dotknutá osoba
Fyzická osoba, na ktorú sa vzťahujú osobné údaje.
Spravovateľ údajov
Fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene správcu údajov, ako je popísané v týchto zásadách ochrany osobných údajov.
Správca údajov (alebo vlastník)
Fyzická alebo právnická osoba, verejný orgán, agentúra alebo iný subjekt, ktorý samostatne alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov, vrátane bezpečnostných opatrení týkajúcich sa prevádzky a používania tejto webovej lokality. Správca údajov je vlastník tejto webovej lokality, ak nie je uvedené inak.
Táto webová lokalita
Prostriedok, prostredníctvom ktorého sa získavajú a spracovávajú osobné údaje.
Služba
Služba poskytovaná touto webovou lokalitou, opísaná na tejto webovej lokalite.
Európska únia (alebo EÚ)
Ak nie je uvedené inak, všetky odkazy na Európsku úniu v tomto dokumente zahŕňajú všetky súčasné členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na túto webovú lokalitu, ak v tomto dokumente nie je uvedené inak.

Posledná aktualizácia: 24. máj 2018